Організаційний аспект управління якістю

Організаційний аспект управління виконується з використанням організаційної структури. В результаті розвитку наукового менеджменту виявилось, що великий потенціал росту продуктивності праці закладений саме в місцях сполучення функцій різних підрозділів. Саме тут відбувається втрата та спотворення інформації, виникають затрати, відсутня координація діяльності підрозділів. Відповіддю на дані недоліки є орієнтація на процеси підприємства.

При орієнтації на процес виникає ефект включення постачальників та клієнтів до поля зору. Оскільки переорієнтація на процес означає як перебудову організації управління цілим підприємством, так і поворот мислення співробітників, то цей процес вимагає як часу, так і ресурсів. Процесний підхід означає постановку в основу реально існуючих процесів та структур, принципово нової їх організації у відповідності з вимогами ринку та технологічними можливостями. Орієнтація на процес означає в першу чергу, що критерію ринкової орієнтації надається більше значення, ніж критерію функціональності підрозділу, який сформовано за організаційним принципом.

На сьогоднішній день спостерігається тенденція зміни розподілу повноважень, перехід від функціональних менеджерів до процес менеджерів, яких ще називають власниками процесів.

Таким чином, відбувається перехід на методи управління, які відповідають процесному підходу. Такий перехід потребує затрат часу та коштів, тому на проміжних кроках доцільно використовувати будь-які інші перехідні еволюційні моделі. Такі як функціональна, директивна, матрична, сервісна, процесна. У рамках організаційного методу управління для кожної функції або посади необхідно визначити відповідні завдання, відповідальність і компетентність. В зв’язку з цим вказані складові завжди утворюють єдине ціле і невід’ємні один від одного у рамках організаційного підходу. Тут для кожної виділеної в оргструктурі функції або посади найголовніше полягає у безпосередній відповідальності за виконання поставленого завдання, яке виділяється у рамках загальної постановки завдання підприємства. Виконавець для цього повинен мати компетенції та повноваження. Тому на підприємствах розробляються Посадові інструкції та Положення про відділ.